Statuten

HR/JB
Zaaknummer: 54442
STATUTENWIJZIGING
Heden, *_____ tweeduizend drieëntwintig, verschenen voor
mij, mr Harry Cornelis Leonardus Marie van Rooij, notaris met plaats van
vestiging Laarbeek:

 1. mevrouw GERTRUDA JOHANNA MARIA ERNEST, wonende te 5741
  NS Beek en Donk, Muzenlaan 14, geboren te Beek en Donk op
  eenentwintig augustus negentienhonderdvijfenzeventig, gehuwd;
 2. de heer PETRUS MARTINUS LAMBERTUS IGNATIUS VAN DEN
  HEUVEL, wonende te 5741 VX Beek en Donk, Klaproosstraat 19,
  geboren te Nuenen, Gerwen en Nederwetten op eenendertig juli
  negentienhonderdnegenenveertig, gehuwd.
  De comparanten verklaarden met betrekking tot de vereniging:
  E.H.B.O. Vereniging Beek en Donk, statutair gevestigd te Beek en Donk,
  kantoorhoudende te 5741 VX Beek en Donk, Klaproosstraat 19,
  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
  nummer 40235690, hierna ook te noemen: “de vereniging”, het volgende:
  Inleiding.
 3. Oprichting.
  De vereniging is opgericht op tien september negentienhonderd
  achtenveertig.
 4. Statuten.
  De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw
  vastgesteld bij akte op zevenentwintig maart
  negentienhonderdnegenenzeventig verleden voor mr J.H. Verspeek, destijds
  notaris met plaats van vestiging Gemert.
  Er zijn geen besluiten tot fusie of ontbinding genomen.
 5. Handelsregister.
  De vereniging is, zoals gemeld, ingeschreven in het handelsregister van de
  Kamer van Koophandel onder nummer 40235690.
  Besluit tot statutenwijziging.
  2
  Op *_____ tweeduizend drieëntwintig heeft de algemene
  vergadering van de vereniging rechtsgeldig besloten in de statuten van de
  vereniging de wijzigingen aan te brengen zoals hierna zijn vermeld en de
  comparanten te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren.
  Statutenwijziging.
  Ter uitvoering van bedoeld besluit verklaarden de comparanten de statuten
  van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
  STATUTEN
  Artikel 1
  De vereniging draagt de naam: EHBO Beek en Donk (hierna te noemen: “de
  vereniging”).
  De vereniging is opgericht op tien september negentienhonderd
  achtenveertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  ZETEL EN INSCHRIJVING
  Artikel 2
 6. De vereniging heeft haar zetel in: Beek en Donk
 7. De vereniging en de bestuursleden zijn ingeschreven in het
  handelsregister.
  DOEL
  Artikel 3
  Het doel van de vereniging is te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot
  het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde eerste
  hulp.
  De vereniging tracht haar doel onder andere te bereiken door:
  a. het organiseren van cursussen in Eerste Hulp, reanimatie/AED en
  ongevallenpreventie;
  b. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde
  eerstehulpverleners;
  c. het organiseren van opleiding voor hulp bij specifieke doelgroepen:
  d. het verlenen van eerste hulp bij evenementen;
  e. een doelgerichte publicatie / informatieverstrekking;
  f. het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die
  werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van
  ongevallen en voorts al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel
  dienstig kunnen zijn, zoals de Nationale Bond voor Eerste Hulp bij
  Ongelukken (hierna ook te noemen: “de Bond”), het Oranje Kruis, de
  Nederlandse Hartstichting, de Nederlands Reanimatie Raad (als
  onderdeel van de Nederlandse Hartstichting).
  g. AVG
  INRICHTING
  Artikel 4
 8. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene
  vergadering, alsmede alle overige personen en krachtens de statuten
  door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven
  3
  taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering
  beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 9. De vereniging kent in elk geval een kascommissie, zoals bedoeld in
  artikel 18 lid 4, en een continuïteitscommissie, zoals bedoeld in artikel 13
  lid 6 en 14 lid 3.
 10. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen
  rechtspersoonlijkheid.
 11. De vereniging is aangesloten bij de Bond voor Eerste Hulp Bij
  Ongevallen, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te Ede.
  LEDEN
  Artikel 5
 12. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn
  toegelaten.
 13. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid
  wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid”
  verlenen.
 14. Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen,
  adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een
  telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn
  opgenomen, een en ander op een door het bestuur aan te geven wijze.
  In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het
  realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn
  overeenkomstig dan wel binnen de daarvoor geldende wettelijke normen.
 15. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene
  vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve
  van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar
  heeft gemaakt. De verplichting om de algemene vergadering hierover te
  laten besluiten en het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk
  door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder de
  verstrekking van gegevens aan de Bond en gegevens die aan overheden
  of (publiekrechtelijke) instellingen dienen te worden verstrekt in verband
  met een wettelijke verplichting.
  TOELATING
  Artikel 6
 16. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Nadere regels over de
  aanmelding en toelating kunnen worden gesteld bij besluit van het
  bestuur en/of bij reglement.
 17. Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
  besluiten.
  ALGEMENE VERPLICHTINGEN
  Artikel 7
 18. De leden zijn verplicht:
  a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de
  vereniging na te leven;
  4
  b. de belangen van de vereniging en/of van de Bond niet te schaden;
  c. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten
  behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de
  vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 19. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden
  opgelegd bij reglement, (gedrags-)codes of bij besluit van het bestuur of
  van de algemene vergadering. De verplichtingen kun ook inhouden,
  naast financiële verplichtingen, het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van de vereniging.
 20. Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen
  tegenover derden aangaan, uitsluitend voor zover de algemene
  ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd
  heeft verklaard.
  CONTRIBUTIE EN ANDERE VERPLICHTNGEN
  Artikel 8
 21. De leden (met uitzondering van ereleden) zijn gehouden tot het betalen
  van een jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de algemene
  vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden
  ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 22. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
  ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te
  verlenen.
 23. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot
  betaling van de contributie en eventuele nadere verplichtingen tot aan
  het eind van het verenigingsjaar bestaan. In bijzondere situaties kan het
  bestuur hiervan afwijken.
 24. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging
  aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een
  maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen
  heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten
  van deelname aan de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan
  zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan
  het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te
  voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.
 25. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen
  tegenover de vereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het
  verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel
  of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is
  gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook het wettelijke
  percentage incassokosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd.
  Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en
  genoemde incassokosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn
  schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte
  kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.
  5
 26. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van
  seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of
  fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d.,
  opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als
  ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze
  bepaling geldt als een overtreding.
  STRAFFEN
  Artikel 9
 27. Strafbaar is elk handelen of nalaten in strijd met de statuten,
  reglementen, codes en/of besluiten van organen van de vereniging, of
  waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 28. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een commissie belast met de
  tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, in geval van
  strafbare handelingen of gedragingen zoals bedoeld in lid 1, de volgende
  straffen op te leggen:
  a. berisping;
  b. tuchtrechtelijke boete;
  c. schorsing;
  d. ontzetting (royement).
 29. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de bij reglement
  vastgestelde maxima.
 30. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de bij reglement aangegeven
  maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft
  hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan
  de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode
  ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden
  ontzegd.
 31. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in
  ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van
  de organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke
  wijze benadeelt.
 32. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
 33. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het
  betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven
  van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. De
  betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze
  kennisgeving in beroep te gaan bij een algemene vergadering, die in
  haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de
  beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien
  verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft
  tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het
  woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde
  vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
  EINDE LIDMAATSCHAP
  6
  Artikel 10
 34. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid:
  b. door schriftelijke opzegging van het lid aan het bestuur;
  c. door opzegging namens de vereniging.
  Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
  vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
  wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
  alsook wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
  lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting, zoals bepaald in artikel 9 lid 6 en 7.
 35. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
  tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een
  opzegtermijn van vier weken.
 36. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 37. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het
  lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de
  datum waartegen was opgezegd.
 38. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit,
  waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn
  verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 39. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
  op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
  het lidmaatmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen
  een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
  open bij de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
  schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
  geschorst.
 40. Het bestuur draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het
  lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De
  informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van
  de website en/of makkelijk toegankelijk via andere
  communicatiemiddelen.
 41. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het
  lidmaatschap onmiddellijk.
  BEGUNSTIGERS
  Artikel 11
 42. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging
  financieel te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 43. Begunstigers zijn geen leden in de zin der wet en hebben geen
  stemrecht en geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun
  bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
  7
  AANVANG EN EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN
  BEGUNSTIGERS
  Artikel 12
 44. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde
  wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de
  jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft
  verschuldigd.
 45. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  BESTUUR
  Artikel 13
 46. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door
  de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit
  de leden. De voorzitter wordt in functie benoemd. Voorts kent de
  vereniging in elk geval een secretaris en een penningmeester.
 47. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer
  voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd
  zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij
  de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien
  of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij
  het bestuur worden ingediend.
 48. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat,
  heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is
  benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt
  ontnomen. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene
  vergadering dat ter vergadering kandidaten kunnen worden gesteld, dan
  is de algemene vergadering vrij in de keus.
 49. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:
 • het lidmaatschap van de kascommissie;
 • (indien deze is ingesteld) het lidmaatschap van de tuchtcommissie;
 • het lidmaatschap van de continuïteitscommissie.
 1. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het
  bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
  vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de
  open plaatsen aan de orde komt.
 2. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk
  bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen
  personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden
  worden de aanwezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
  BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
  Artikel 14
 3. Naast de door de algemene vergadering benoemde voorzitter verdeelt
  het bestuur in zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing
  in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid
  diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel
  8
  van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden. Het
  bestuur kan voor elke functie uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
 4. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de
  voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen
  bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle
  bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 6. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 3,
  worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige
  stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft
  de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
  b. Blanco stemmen zijn ongeldig.
 7. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de
  voorzitter of een ander bestuurslid anders wensen.
 8. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een
  besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
  van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet
  schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a
  bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig
  het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
  stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
  oorspronkelijke stemming.
 9. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
  notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden
  vastgesteld en ondertekend.
 10. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
  indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
  tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor
  geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen
  door de continuïteitscommissie.
 11. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
  vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden
  gegeven.
  BESTUURSTAAK
  Artikel 15
 12. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
  het besturen van de vereniging.
 13. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het
  belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.
 14. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk
  geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen
  principe” wordt toegepast.
  9
 15. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een
  behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een
  aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
  bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake
  van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet
  nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen
  daarvan af te wenden.
 16. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
  onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het
  bestuur worden benoemd.
 17. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene
  vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting
  met meer dan 10% zal voorafgaande goedkeuring van de algemene
  vergadering worden gevraagd.
 18. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
  bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden
  of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten
  waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
  verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
  voor een schuld van een derde verbindt.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep
  worden gedaan.
 19. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
  vergadering voor besluiten tot:
  a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
  bankkrediet wordt verleend;
  b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
  van gelden;
  c. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
  Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden
  geen beroep worden gedaan.
  VERTEGENWOORDIGING
  Artikel 16
 20. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet
  anders voortvloeit.
 21. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd
  door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de
  penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden
  tezamen met een ander bestuurslid.
  b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te
  verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in
  de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 22. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan
  bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover
  10
  uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of
  voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid
  tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden
  ingeroepen.
  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de
  bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging met
  betrekking tot de in artikel 15 lid 7 en 8 bedoelde handelingen.
 23. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een
  volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze
  bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen
  waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is
  besloten.
 24. Daar waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of
  meer bestuurders, kan – met inachtneming van het hiervoor bepaalde –
  de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de
  vereniging te vertegenwoordigen.
  SCHORSING BESTUURSLEDEN EN EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
  Artikel 17
 25. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan
  te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of
  geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
  door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 26. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een
  door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is
  herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op
  het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 27. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. door het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met het
  bestuurslidmaatschap;
  c. door bedanken.
  JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING.
  Artikel 18
 28. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig
  december.
 29. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
  zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten
  en verplichtingen kunnen worden gekend.
 30. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden
  na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze
  termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder
  overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening
  en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
  Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend.
  11
  Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder
  opgave van redenmelding te worden gemaakt. Na verloop van de termijn
  kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur
  vorderen.
 31. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
  kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen
  uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en
  verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
  verslag van haar bevindingen uit.
 32. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
  boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie van onderzoek zich
  door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de
  kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
  desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken
  en bescheiden der vereniging te geven.
 33. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene
  vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een
  andere commissie.
 34. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de
  staat van lasten met toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het
  verslag de verklaringen van de kascommissie. Goedkeuring strekt het
  bestuur niet tot décharge voor alle handelingen die uit die stukken
  blijken. Hierover zal separaat worden besloten.
 35. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven
  jaren lang te bewaren.
  ALGEMENE VERGADERING – ALGEMEEN
  Artikel 19
 36. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
  bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur
  zijn opgedragen.
 37. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt
  een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de
  jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel
  18 met het verslag van de kascommissie;
  b. de benoeming van de leden van de kascommissie en de
  continuïteitscommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  c. voorziening in eventuele vacatures;
  d. vaststelling van de begroting met daarbij vaststelling van de
  contributie en andere bijdragen;
  e. vaststelling van overige verplichtingen voor leden;
  f. voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de
  oproeping voor de vergadering.
  12
 38. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
  bestuur dit wenselijk oordeelt.
 39. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste en zodanig
  aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10)
  gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
  vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan
  het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
  de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
  overeenkomstig artikel 23 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse
  waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.
  ALGEMENE VERGADERING – TOEGANG EN STEMRECHT
  Artikel 20
 40. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de
  vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
  bestuursleden, behoudens bij de behandeling van hun schorsing.
 41. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
  algemene vergadering.
 42. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Ieder lid
  is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd
  ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter,
  naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden
  stem uitbrengen.
 43. De uitoefening van de stem van minderjarige leden komt uitsluitend toe
  aan hun wettelijk vertegenwoordiger.
 44. Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun
  stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch
  communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden
  verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde
  algemene vergadering niet wordt geboden.
 45. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch
  communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de
  stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
  geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen
  ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
 46. Het bestuur draagt er in de in lid 6 bedoelde vergaderingen voor zorg dat
  de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan
  deelnemen aan de beraadslaging.
 47. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een
  elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder
  dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden
  gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden
  uitgebracht.
 48. Onverminderd het stemrecht als lid van de vereniging hebben
  bestuursleden in de algemene vergadering een raadgevende stem.
  13
  ALGEMENE VERGADERING – VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
  Artikel 21
 49. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
  vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn
  plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het
  bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
  het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 50. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
  een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen
  opgemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en
  ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen door een
  daartoe aan te wijzen persoon een proces-verbaal van het verhandelde
  laten opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter
  kennis van de leden gebracht.
  ALGEMENE VERGADERING – BESLUITVORMING
  Artikel 22
 51. Het tijdens de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
  voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover
  gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 52. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
  bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
  stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien
  de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
  een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
  stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 53. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
  besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte
  meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 54. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
  uitgebracht.
 55. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
  meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van
  een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
  kandidaten plaats. Heeft alsdan opnieuw niemand de volstrekte
  meerderheid kregen, dan vinden herstemmingen plaats, tot dat hetzij
  één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen
  twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde
  herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
  telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande
  stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die
  voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is
  bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer
  dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie
  14
  van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen
  worden uitgebracht.
  Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
  beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 56. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
  personen, dan is het verworpen.
 57. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
  een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden
  zulks vóór de stemming verlangt. Alle stemmingen over personen
  geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
  gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
  stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 58. Bij éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
  vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
  dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 59. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen
  geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
  omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel
  tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping
  plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is
  enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
  vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
  genomen.
  ALGEMENE VERGADERING – BIJEENROEPEN
  Artikel 23
 60. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De
  oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens
  het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn van oproeping bedraagt
  ten minste zeven dagen.
 61. Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
  onverminderd het bepaalde in artikel 24.
 62. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan
  de mogelijkheid om door middel van een elektronisch
  communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele
  aanvullende voorwaarden die daarbij gelden.
  STATUTENWIJZIGING
  Artikel 24
 63. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht
  dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is
  opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal
  worden voorgesteld.
 64. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
  een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf
  dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
  15
  voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
  geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
  waarop de vergadering wordt gehouden.
 65. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van
  twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.
 66. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
  notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder
  bestuurslid bevoegd.
  ONTBINDING EN VEREFFENING
  Artikel 25
 67. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
  vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel
  is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een besluit
  tot ontbinding, slechts genomen kan worden met een meerderheid van
  ten minste twee/ derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, in een
  vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden
  tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde (2/3) van de
  leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken
  daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin
  over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
  geweest, ongeacht het aantal tegenwoordig of vertegenwoordigde leden,
  kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste
  twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
 68. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen,
  dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
 69. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan een instelling met een
  soortgelijk doel als dat van de vereniging of een instelling welke
  uitsluitend een maatschappelijk belang beoogt.
 70. De algemene vergadering bepaalt de bestemming van een eventueel
  batig saldo.
 71. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
  vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
  blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
  mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging
  uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in
  liquidatie”.
  HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN
  Artikel 26
 72. De algemene vergadering kan een huishoudelijk vaststellen.
 73. Overige reglementen kunnen worden vastgesteld door de algemene
  vergadering of het bestuur.
 74. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
  dwingend recht bevat, noch met de statuten.
  SLOTBEPALINGEN
  16
  Artikel 27
 75. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt
  op de website van de vereniging of op een andere door het bestuur
  bepaalde wijze.
 76. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of
  kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het emailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat
  het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze
  weg te ontvangen.
 77. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor
  de leden op de website of enig andere via een elektronisch
  communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging.
 78. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van
  meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk
  bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via
  telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de
  niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door
  de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag
  daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun
  stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde
  elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het
  elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de
  verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de
  beraadslaging.
 79. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander
  reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
  Slotverklaringen.
  Tenslotte verklaarden de comparanten dat een exemplaar van de notulen
  van de algemene vergadering van de vereniging, waarin tot wijziging van de
  statuten en de aanwijzing van de comparanten werd besloten, aan deze akte
  zal worden gehecht.
  Volmacht tot verbetering
  De comparanten geven volmacht aan ieder van de medewerkers van
  Van Thiel & Van Rooij Notariaat om mede voor en namens hen de
  onderhavige akte te verbeteren, aan te vullen, en nadere verklaringen te
  doen en alle daartoe nuttige of nodige stukken op te maken en te
  ondertekenen, en daarmee samenhangende overige handelingen
  (waaronder inschrijving in de betreffende registers) te verrichten, voor zover
  dit naar inzicht van de notaris mocht blijken noodzakelijk te zijn.
  Aangehecht stuk
  Aan deze akte zullen voormelde notulen worden gehecht.
  SLOT
  De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van hen is door mij,
  notaris, vastgesteld.
  17
  Waarvan akte in minuut is verleden te Beek en Donk, gemeente Laarbeek,
  op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
  Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en een toelichting
  daarop aan de comparanten hebben dezen verklaard van de inhoud van
  deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
  Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de
  comparanten en mij, notaris, ondertekend.