Privacy verklaring EHBO

Privacyverklaring EHBO-vereniging Beek en Donk

Dit is de privacyverklaring van de EHBO vereniging Beek en Donk gevestigd te Beek en Donk ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235690 hierna te noemen EHBO vereniging Beek en Donk.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan het bestuur.

Wij hebben de volgende persoonsgegevens van u in onze administratie:

* Voornaam

* Achternaam

* Adres

* Woonplaats

* Telefoonnummer

* Emailadres

* Geboortedatum

* Banknummer

* Vervaldatum diploma

Doeleinden

Bovenstaande gegevens worden gebruikt door de administratie om de contributie te innen. Om met u te kunnen communiceren hebben wij deze gegevens ook nodig.

Daarnaast worden u gegevens verwerkt in de ledenadministratie van de Nationale bond EHBO. Dit ter vaststelling wanneer de diploma’s verlopen.

Beveiliging persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld door het bestuur en opgeslagen op een computer die met een wachtwoord is beveiligd. Regelmatig wordt een back-up gemaakt.

De gegevens die op de site van de Nationale Bond zijn vastgelegd zijn eveneens wachtwoord beveiligd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Wijziging van het privacybeleid

De vereniging kan haar privacybeleid aanpassen om deze up-to-date te houden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen om u hierover te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of ons wilt verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact op nemen met het bestuur. Dit kan via ons emailadres ehbobeekendonk@gmail.com of telefoonnumer 0492-450700 van Voorzitster Elsina Koot Bouwman.